Stadsuyl Home
Behandelingen
Aanbod zorgcentra
Producten & merken
Verkoop beauty
Cliënten Stadsuyl
Laatste nieuws
Maak een afspraak
Recensies cliënten
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk Stadsuyl

 

Op de diensten en producten van Praktijk Stadsuyl zijn de algemene voorwaarden van toepassing: 

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Stadsuyl en een cliënt waarop Praktijk Stadsuyl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen Praktijk Stadsuyl
Praktijk Stadsuyl zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Praktijk Stadsuyl zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Praktijk Stadsuyl melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Praktijk Stadsuyl 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Praktijk Stadsuyl moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.


4. Betaling
Praktijk Stadsuyl vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de foldermaterialen. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Zorgcentra krijgen een factuur per post danwel digitaal aangeleverd.


5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Praktijk Stadsuyl vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Praktijk Stadsuyl neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Praktijk Stadsuyl behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid
Praktijk Stadsuyl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Stadsuyl is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt tijdens de behandeling of gedurende het arrangement, tenzij deze opzettelijk door Stadsuyl zouden zijn veroorzaakt.


8. Garantie
Praktijk Stadsuyl geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

– de cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
– de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
– de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
– de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


9. Beschadiging & diefstal
Praktijk Stadsuyl heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. Praktijk Stadsuyl doet te allen tijden aangifte van diefstal bij de politie.


10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Praktijk Stadsuyl en de behandelende schoonheidsspecialiste. Praktijk Stadsuyl dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te vertsrekken. Indien een klacht gegrond is, zal Praktijk Stadsuyl de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden in welk geval cliënt een tegoedbon zal krijgen.


11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Stadsuyl het recht de behandeling te staken onder opgaaf van redenen.


12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Praktijk Stadsuyl en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 

13.  Copyrights
Sommige afbeeldingen, geluiden dan wel andere bestanden ten behoeve van deze website zijn verkregen via het Internet. Praktijk Stadsuyl heeft getracht de copyrighthouders te bereiken. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Mocht u belanghebbende of copyrighthouder zijn, email dan zo spoedig mogelijk naar Praktijk Stadsuyl. Mocht Praktijk Stadsuyl er ten onrechte vanuit zijn gegaan dat er geen copyright bestond - of het bestand via anderen werd verkregen - dan zal het zo spoedig mogelijk hersteld, veranderd dan wel verwijderd worden.
 

Praktijk Stadsuyl | Verzorgings- en welzijnsarrangementen op locatie | stadsuyl@gmail.com